หนังสือขอความยินยอม

     บริษัท เอ็มคลินิก้า (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นตัวกลางในการประสานงานและอำนวยความสะดวกให้แก่โครงการแนะนำเว็บไซต์ iFWD ผ่านความร่วมมือกับเภสัชกรในประเทศไทย โดยทางบริษัทจำเป็นต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ครอบคลุมการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่างนี้ ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ระยะเวลาที่ บริษัท เอ็มคลินิก้า (ไทยแลนด์) จำกัด จะเก็บข้อมูลท่านไว้ วิธีการในการเก็บรักษาและมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือเกี่ยวกับสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล ช่องทางและวิธีการใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงสิทธิในการขอถอนความยินยอมของท่านได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายความเป็นส่วนตัว-Privacy Policy – SwipeRx (swiperxapp.com), หรือ ท่านสามารถติดต่อ บริษัท เอ็มคลินิก้า (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ที่ swiperxth@swiperxapp.com

สำหรับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล – ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัท เอ็มคลินิก้า (ไทยแลนด์) จำกัด เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า อันได้แก่ ชื่อ-สกุล ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลบัญชีธนาคาร เพื่อใช้ในการติดตามงาน วิเคราะห์และประเมินผล ดำเนินการผลตอบแทน ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
2. ระหว่างระยะเวลาของโครงการ หรือ ภายหลังโครงการแล้วเสร็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัท เอ็มคลินิก้า (ไทยแลนด์) จำกัด นำข้อมูลส่วนตัวไปใช้วิเคราะห์ข้อมูล ประเมินผล โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง และสิทธิเสรีภาพ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
3. ข้าพเจ้าได้อ่าน, เข้าใจ และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายความเป็นส่วนตัว-Privacy Policy – SwipeRx (swiperxapp.com), เป็นที่เรียบร้อยแล้ว