ข้อตกลงผู้ใช้ SwipeRx

1. บทนำ
1.1. SwipeRx เป็นแพลตฟอร์มเครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับบุคลากรที่ทำงานในร้านขายยา กล่าวถึงเภสัชกร ผู้ช่วยเภสัชกร ผู้จัดการร้านขายยา เจ้าของร้านขายยา และผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนได้เสียหลักด้านอื่นๆ ในพื้นที่ร้านขายยา เป้าหมายของ SwipeRx คือช่วยสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลและส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างบุคลากรร้านขายยา

1.2. โดยใช้แอป SwipeRx (“แอป”) ,การเข้าถึงเว็บไซต์ SwipeRx (“ไซต์”) หรือแอปพลิเคชันใดๆ (“บริการ”) ที่ให้บริการโดย mClinica Pte. Ltd. (“mClinica”) ในการเข้าถึงบริการใดๆที่กล่าวข้างต้น คุณยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อตกลงผู้ใช้ SwipeRx นี้ (“ข้อตกลงผู้ใช้”) โดยทั้งแอปและเว็บไซต์เป็นของ mClinica และถูกควบคุมโดย mClinica หากคุณไม่ตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อตกลงผู้ใช้นี้ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้แอปหรือเว็บไซต์นี้

1.3. คำว่า “ผู้ใช้” จะรวมถึงบุคคลใดก็ตาม ที่ได้ทำการลงทะเบียนบัญชีบนแอปหรือเว็บไซต์ หรือใช้งานแอปหรือเว็บไซต์

สิทธิ์และหน้าที่ของผู้ใช้
ผู้ใช้จะต้อง:

2.1. รับผิดชอบกิจกรรมใดๆ ที่เกิดขึ้นผ่านบัญชีของตน และผู้ใช้ตกลงที่จะไม่ขาย หรือโอนข้อมูลของใบอนุญาต หรือมอบหมายบัญชีของตนหรือสิทธิ์ใดๆ ไม่ว่าจะใน แอป หรือเว็บไซต์

2.2. ไม่โฆษณาหรือส่งเสริมยาใด ๆ ในแอปหรือเว็บไซต์ในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้เกี่ยวข้องกับการโฆษณายา

2.3. รับผิดชอบในการรักษาบัญชีของตนให้ปลอดภัย

2.4. รับประกันว่าข้อมูลทั้งหมดที่ให้กับ mClinica แอปหรือเว็บไซต์ ในระหว่างการลงทะเบียนและในเวลาอื่น ๆ ทั้งหมด จะเป็นความจริง, ถูกต้อง, เป็นปัจจุบันและสมบูรณ์ และผู้ใช้ตกลงยอมรับการปรับปรุงข้อมูลตามความจำเป็นเพื่อรักษาความถูกต้องแม่นยำ

2.5. รักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวบุคคล ใดๆได้ และจะไม่แบ่งปันข้อมูลดังกล่าวในแอปหรือเว็บไซต์

2.6. ไม่ขัดขวางหรือแทรกแซงบริการของแอปหรือเว็บไซต์,เซิร์ฟเวอร์ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการของ mClinica รวมถึง แต่ไม่จำกัดถึงการปล่อยไวรัส สปายแวร์ มัลแวร์ หรือรหัสอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการทำลายหรือก่อกวน

2.7. ไม่สนับสนุนหรืออำนวยความสะดวกในการละเมิดข้อตกลงผู้ใช้นี้

2.8. รับประกันว่าผู้ใช้มีสิทธิ์ในการอัปโหลดเนื้อหาใด ๆ หรือทั้งหมดไปยังแอป, เว็บไซต์ หรือบริการ โดยที่ผู้ใช้จะไม่ละเมิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใดๆ หรือละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามเมื่ออัปโหลดเนื้อหาดังกล่าว

2.9. ไม่โพสต์หรือส่งต่อจากแอป,เว็บไซต์ หรือบริการอื่นๆ: 

(ก) ที่ผิดกฎหมาย คุกคาม ใส่ร้าย ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ลามกอนาจาร ภาพลามกอนาจารหรือเนื้อหาอื่น ๆ หรือเนื้อหาที่จะละเมิดสิทธิ์ในการเผยแพร่และ/หรือความเป็นส่วนตัวหรือที่จะละเมิดกฎ ใด ๆ ; (ข) สื่อหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเชิงพาณิชย์ใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเรี่ยไรเงิน การโฆษณา หรือการตลาดของสินค้าหรือบริการใดๆ) (ค) สื่อหรือเนื้อหาใด ๆ ที่ละเมิด ยักยอก หรือละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิในสิทธิบัตร หรือกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ของบุคคลที่สาม; และ (ง) สื่อใดๆ ที่ไม่เหมาะสม หรือขัดต่อสาธารณประโยชน์ ต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน ต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ต่อความมั่นคงสาธารณะ ต่อความปรองดองในชาติ หรืออื่นๆที่ต้องห้ามตามกฎหมายบังคับ

2.10. รับประกันว่าในการใช้งานหรือเข้าถึงเว็บไซต์, แอปหรือทุกบริการ การจัดกิจกรรมต่างๆนั้นถูกกฎหมายในทุกเขตอำนาจศาลที่ผู้ใช้เข้าถึงระบบหรือใช้งานแอป, เว็บไซต์หรือทุกบริการ

2.11. รับประกันว่าข้อมูลที่ผู้ใช้ให้ ในขั้นตอนเลือกประเภทของ    ผู้ใช้ระหว่างการลงทะเบียน ซึ่งอยู่ในเมนู “โปรไฟล์” ของแอปหรือเว็บไซต์นั้นเป็นความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและสมบูรณ์ และผู้ใช้ตกลงที่จะปรับปรุงข้อมูลตามความจำเป็นเพื่อรักษาความจริงและความถูกต้องแม่นยำ ;

2.12. รับประกันว่าในการเลือกชื่อประเภทของผู้ใช้ เป็นไปตามเกณฑ์ต่อไปนี้:

(ก) เภสัชกร – ผู้ใช้เป็นเภสัชกรที่จดทะเบียนตามระเบียบข้อบังคับของประเทศนั้นๆ ซึ่งผู้ใช้เป็นผู้ที่มีแนวทางปฏิบัติและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ใช้งานได้ เพื่อใช้ในการปฏิบัติและดำเนินการตามสิทธิ์และความรับผิดชอบของเภสัชกรที่ได้รับใบอนุญาต

(ข) ผู้ช่วยเภสัช – ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในร้านขายยาและดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องตามข้อบังคับของประเทศนั้น ๆ ที่ผู้ใช้ทำงานอยู่

(ค) นักศึกษาเภสัช – ผู้ใช้เป็นนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรการศึกษา ซึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วผู้ใช้จะได้สิทธิ์ในการทำงานในร้านขายยา

(ง) เจ้าของร้านขายยา – ผู้ใช้เป็นหุ้นส่วนหรือเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว ของร้านขายยาที่จดทะเบียน ร้านขายยาDrugstore หรือสถานประกอบการเชิงพาณิชย์อื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจการขาย เกี่ยวกับ ยา, เครื่องสำอาง, หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอื่นๆ   ;และ/หรือ

(จ) ผู้จัดการร้านขายยา – ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการทางธุรกิจบางส่วนหรือทั้งหมดของร้านขายยา ร้านขายยาDrugstore หรือสถานประกอบการเชิงพาณิชย์อื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจการขาย เกี่ยวกับ ยา, เครื่องสำอาง, หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ

สุขภาพอื่นๆ

2.13. รับทราบว่าการเข้าถึงฟีทเจอร์ทั้งหมดของ SwipeRx นั้นไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ใช้ที่เป็นไปตามเกณฑ์ของประเภทผู้ใช้ที่ระบุใน 2.12

2.14. ตกลงว่า mClinica จะไม่รับผิดชอบต่อกิจกรรมใด ๆ ที่ดำเนินการโดยผู้ใช้ในแอปหรือเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (i) การขายสินค้า; (ii) ให้ข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิดหรือเป็นเท็จ และ/หรือ

(iii) กิจกรรมทางอาญาใด ๆ ในทุกเขตอำนาจศาลที่ผู้ใช้เข้าถึงระบบหรือใช้งานแอป เว็บไซต์ หรือบริการอื่นๆ

mClinica เพียงเชื่อมต่อผู้ใช้ระหว่างกันเท่านั้น และเชื่อมต่อกับบุคคลที่สาม,ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และไม่ใช่คู่สัญญาในการทำธุรกรรมใดๆ ระหว่างผู้ใช้กับซัพพลายเออร์ที่เป็นสินค้าของบุคคลภายนอก ที่ผู้ใช้ได้นำเสนอ และ/หรือ ยอมรับคำขอเสนอราคา ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดต่อซัพพลายเออร์บุคคลที่สามสำหรับข้อตกลงทางการค้าหรือไม่ใช่เชิงพาณิชย์ก็ตาม

2.15. ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ SwipeRx ทันทีในกรณีที่ผู้ใช้ทราบ (i) คำขอที่น่าสงสัยจากใครก็ตามที่อ้างว่ามาจาก mClinica และร้องขอการชำระเงินจากผู้ใช้ หรือ (ii) เนื้อหาใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมที่จะอัปโหลดบนแอป เว็บไซต์หรือบริการ

2.16. ผู้ใช้รับทราบว่า mClinica ไม่ได้รับการชำระเงินใด ๆ จากผู้ใช้

สิทธิ์และภาระผูกพันของ mClinica
mClinica จะ:

3.1. สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยุติบริการ หรือการเข้าถึงแอป เว็บไซต์ หรือบริการของผู้ใช้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบในเวลาใดๆ และโดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ใช้

3.2. มีสิทธิ์ใช้ เผยแพร่ หรือลบเนื้อหาใด ๆ ที่โพสต์บนแอปหรือเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า

3.3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงผู้ใช้นี้ตามที่เห็นสมควรเป็นครั้งคราว

3.4. แจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใดๆ ในข้อตกลงผู้ใช้นี้ และจะเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ในการอัปเดตตัวเองหรือบุคลากรของตนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อตกลงผู้ใช้นี้

การละเมิดข้อตกลงของผู้ใช้

4.1. การละเมิดข้อตกลงผู้ใช้นี้อาจส่งผลให้มีการยกเลิกบัญชี SwipeRx ของผู้ใช้ตามดุลยพินิจของ mClinica แต่เพียงผู้เดียว

4.2. ผู้ใช้เข้าใจและยอมรับว่า mClinica ไม่สามารถ และจะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องหรือความแม่นยำของเนื้อหาที่โพสต์ในแอป

4.3. หากผู้ใช้ละเมิดข้อตกลงผู้ใช้นี้ หรือสร้างความเสี่ยงอย่างอื่น mClinica สามารถหยุดให้บริการแอป เว็บไซต์ และ/หรือบริการทั้งหมดหรือบางส่วนแก่ผู้ใช้ และอาจลบเนื้อหาใด ๆ ที่โพสต์บนแอปหรือเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า

ข้อจำกัดความรับผิด

5.1. ผู้ใช้ตกลงและยอมรับว่าการใช้แอป เว็บไซต์ และ/หรือบริการนี้เป็นความเสี่ยงของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว ทั้ง mClinica บริษัทในเครือ หรือพนักงาน ตัวแทน ผู้ให้บริการเนื้อหาที่เป็นบุคคลภายนอก หรือผู้ออกใบอนุญาตไม่รับประกันว่าการใช้งานเว็บไซต์จะไม่หยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด และไม่รับประกันใดๆ เกี่ยวกับ (i) ผลลัพธ์ที่อาจได้รับจากการใช้เว็บไซต์นี้ หรือ (ii) ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือเนื้อหาของข้อมูลใด ๆ ที่ถูกให้ผ่านแอป เว็บไซต์ หรือบริการนี้

5.2. แอป เว็บไซต์ และ/หรือบริการนี้ถูกทำให้เข้าถึงได้ “ตามที่เป็น” โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดเจนหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันชื่อหรือการรับประกันโดยนัยของความสามารถในการซื้อขายหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ

5.3. ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต คำปฏิเสธความรับผิดชอบนี้ใช้กับความเสียหายหรือการบาดเจ็บที่เกิดจากความล้มเหลวในการปฏิบัติงาน,ข้อผิดพลาด,การละเลยการปฏิบัติหน้าที่,การหยุดชะงัก,การลบข้อบกพร่อง,ความล่าช้าในการดำเนินการหรือการสื่อสาร,ไวรัสคอมพิวเตอร์,ความล้มเหลวของสายการสื่อสาร, การโจรกรรมหรือการทำลายหรือการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต,การเปลี่ยนแปลงหรือการใช้บันทึก ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดสัญญา,พฤติกรรมที่ละเมิด,ความประมาทเลินเล่อ,หรือภายใต้สาเหตุอื่นใดของการกระทำ ไม่ว่าในกรณีใด mClinica หรือบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง,ผลิต,หรือแจกจ่ายแอป เว็บไซต์ และ/หรือบริการนี้ หรือเนื้อหาในที่นี้ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงทางตรง,ทางอ้อม, โดยบังเอิญ,เฉพาะกิจ,ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องหรือเชิงลงโทษที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือไม่สามารถใช้แอป เว็บไซต์ และ/หรือบริการนี้ได้ ผู้ใช้รับทราบในที่นี้ว่าบทบัญญัติของส่วนนี้จะนำไปใช้กับเนื้อหาทั้งหมดในแอป เว็บไซต์ และ/หรือบริการนี้ด้วย

5.4. นอกเหนือจากข้อกำหนดที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว mClinica หรือบริษัทในเครือ ผู้ให้บริการข้อมูลหรือพันธมิตรด้านเนื้อหาจะไม่รับผิดชอบถึงสาเหตุหรือระยะเวลาสำหรับข้อผิดพลาด, ความไม่ถูกต้อง,การละเลย,หรือข้อบกพร่องอื่น ๆ หรือความไม่อัพเดทของช่วงเวลาหรือการขาดความถูกต้อง ของข้อมูลที่มีอยู่ในแอปนี้ เว็บไซต์และ/หรือบริการสำหรับความล่าช้าหรือการหยุดชะงักโดยกระทันหันใดๆ ในการส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ใช้ หรือการเรียกร้องหรือความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลดังกล่าวหรือในโอกาสดังกล่าว<

6. การสิ้นสุด

6.1. ผู้ใช้อาจยุติการใช้แอปได้โดยถอนการติดตั้งแอปหรือหยุดใช้บริการเมื่อใดก็ได้ หากต้องการลบบัญชีผู้ใช้ควรส่งคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราที่ [email protected]
mClinica อาจยุติบัญชีของผู้ใช้และ/หรือการเข้าถึงบริการทันทีเมื่อใดก็ได้ ในกรณีต่อไปนี้:
(ก) หากมีเหตุการณ์ของการฉ้อโกงหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายโดยผู้ใช้เกิดขึ้น;
(ข) หากมีการละเมิดข้อตกลงผู้ใช้นี้ โดยผู้ใช้;
(ค) คำขอของผู้ใช้ให้ลบหรือยกเลิกบัญชีของตน;
(ง) คำขอและ/หรือคำสั่งจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานตุลาการ หรือหน่วยงานของรัฐอื่นๆ
(จ) เมื่อการให้บริการแก่ผู้ใช้เป็นหรืออาจกลายเป็นสิ่งผิดกฎหมาย
(ฉ) ปัญหาทางเทคนิคที่ไม่คาดคิดหรือปัญหาด้านความปลอดภัย; หรือ
(ช) ความล้มเหลวของผู้ใช้ในการชำระค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เป็นหนี้โดยผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับบริการ

6.2. เมื่อบัญชีของผู้ใช้สิ้นสุดลง ผู้ใช้อาจสูญเสียการเข้าถึงบริการทั้งหมด

7. การระงับข้อพิพาท

ข้อพิพาท การโต้เถียง หรือการเรียกร้องทั้งหมด (“ข้อพิพาท”) ระหว่างคู่สัญญาจะได้รับการตัดสินอย่างเป็นมิตร หากหลังจากระยะเวลาสามสิบ (30) วัน นับแต่ได้รับการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการเกิดขึ้นของข้อพิพาทใด ๆ คู่กรณีไม่สามารถบรรลุข้อตกลงฉันมิตรได้ ข้อพิพาทจะถูกส่งต่อและยุติโดยอนุญาโตตุลาการ

บริหารงานโดยศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของสิงคโปร์ (“SIAC”) ตามกฎอนุญาโตตุลาการของ SIAC (“กฎ SIAC”) ในช่วงเวลาที่มีผลบังคับใช้ ซึ่งกฎต่างๆจะถือว่าถูกรวมเข้าไว้โดยการอ้างอิงถึงข้อนี้ คณะอนุญาโตตุลาการจะประกอบด้วยอนุญาโตตุลาการคนเดียวซึ่งคู่พิพาทแต่งตั้งร่วมกัน การดำเนินการทั้งหมดของอนุญาโตตุลาการดังกล่าวจะเป็นภาษาอังกฤษและตั้งอยู่ในสิงคโปร์

ข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของสิงคโปร์ ซึ่งผู้ใช้ไม่สามารถฟ้องร้องดำเนินคดีแบบกลุ่มหรืออนุญาโตตุลาการทั่วทั้งกลุ่มได้ จึงถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมในคดีฟ้องร้องดำเนินคดีแบบกลุ่มหรืออนุญาโตตุลาการทั่วทั้งกลุ่ม

8. การชดใช้ค่าเสียหาย

ผู้ใช้จะต้องชดใช้ค่าเสียหายและให้การชดใช้ค่าเสียหายแก่ mClinica กรรมการ พนักงาน ผู้รับเหมา และตัวแทน ต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ และ/หรือทั้งหมด (รวมถึงค่าทนายความและค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย) การชดเชย ค่าใช้จ่าย การเรียกร้องและค่าปรับที่เกิดขึ้นหรือถูกชำระโดย mClinica แก่บุคคลที่สาม อันเป็นผลมาจาก
(ก) การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงผู้ใช้นี้และ/หรือกฎหมายที่บังคับใช้โดยผู้ใช้; หรือ
(ข) ความผิดหรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้

9. การมอบหมาย

ข้อตกลงนี้จะมีผลผูกพันกับคู่สัญญาและผู้สืบทอดและผู้รับมอบหมายที่ได้รับอนุญาต ซึ่ง mClinica มีสิทธิที่จะมอบหมายสิทธิ์และภาระผูกพันภายใต้ข้อตกลงนี้ให้กับบุคคล/นิติบุคคลอื่น ๆ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ ผู้ใช้จะต้องไม่มอบหมายสิทธิ์และภาระผูกพันภายใต้ข้อตกลงนี้ให้กับบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก mClinica

 

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: กันยายน 2565